menu

header ads

ၾွၼ်ႉ"မွၵ်ႇၵွၼ်တႆး" "Mork Kon Tai" Font

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈၶပ်းၶိုင် 
ၾွၼ်ႉ"မွၵ်ႇၵွၼ်တႆး" "Mork Kon Tai" Font ဢၼ်ဢဝ်ပိူင်ၾွၼ်ႉ AYing 01 လႄႈ 
Time New Roman ႁဵတ်းပဵၼ်ၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ
 (With Unicode Keyboard) ၼႆႉေသ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇၶႃႈေဢႃႈ။
သင်သူင်ၸႂ်ၼႆ ၸၼ်ဢဝ်တီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉေသ ၸၢမ်းၸႂ်ႉတူၺ်းလႆႈၶႃႈႉႉ။
==========================
ေၶႃႈၸႅင်ႈလႅင်း- ၾွၼ်ႉ"မွၵ်ႇၵွၼ်တႆး" "Mork Kon Tai"ၼႆႉ 
ပဵၼ်ဢၼ်ၵူၼ်းၵႆႉၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ် ၸွမ်းလူၺ်ႈပိူင်ၾွၼ်ႉ AYing 01 လႄႈ 
Time New Roman  ၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ
 (With Unicode Keyboard)၊ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇလၢႆႈၾွၼ်ႉ ၵမ်းလႂ်ၵမ်းၼၼ်ႉ၊
ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇႁဵတ်းဝႆႉ Shortcut ၊  မၼ်းပဵၼ်တႃႇၸႂ်ႉလႆႈၸွမ်းလွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ
ဢၼ်ငၢႆႈလူမ်ၸႂ်တႃႇၸိူဝ်းၵႆႉၸႂ်ႉၶွမ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈလၢႆးၶဝ်ၼႆယူႇ။ 
"ပိူင်တႅမ်ႈတႄႉ တႅမ်ႈၸွမ်းပိူင်ၾွၼ်ႉ AYing 01 လႄႈ 
Time New Roman ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်းလွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉၼႆယဝ်ႉ။"
ၸႂ်ႉလႆႈၼႂ်း-Word, Adobe, Web, Desktop..

ၸၢမ်းၸႂ်ႉတူၺ်းေသ သင်ႁၼ်တီႈၽိတ်းပိူင်ႈ လူဝ်ႇမူၼ်ႉေမးၸိူင်ႉႁိုဝ်ေၵႃႈ ယွၼ်းၼွမ်းယႂ်ႇၼမ်ေသ
ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်မႃးလႆႈယူႇၶႃႈ။

သပ်းလႅင်းေၼ-ၾွၼ်ႉ"မွၵ်ႇၵွၼ်တႆး" "Mork Kon Tai" Font Review


Post a Comment

0 Comments