menu

header ads

ၽွၼ်ႉ၊ လွၵ်းမိုဝ်း ယူႇၼီႇၵူတ်ႉ တႆး+မၢၼ်ႈ တႃႇၶွမ်း မႅၵ်ႉ/ဝိၼ်းတူဝ်း Tai+Burmese UnicodeFonts & Keyboards For Mac & PC

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ပီႈၼွင်ႉၽူႈသူင်ၸႂ်ၶွမ်းႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ
ၼင်ႇႁိုဝ်ေတတႅမ်ႈငၢႆႈၸွမ်းပိူင်လုမ်ႈၾႃႉေၵႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ
တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်းမိုဝ်းေသတႅမ်ႈၽွၼ်ႉတႆး မၢၼ်ႈ ဢင်းၵိတ်းၼၼ်ႉ
ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇသုၵ်ႉသၢၵ်ႉလၢႆဢၼ်လၢႆၽၢႆႇေၵႃႈပိူင်ၼိုင်ၼႆႄလႈ
ၸွမ်းၼင်ႇၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇၶူင်သၢင်ႈဢွၵ်ႇလွၵ်းမိုဝ်း၊ ၽွၼ်ႉ ယူႇၼီႇၵူတ်ႉတႆး မၢၼ်ႈ ဢင်းၵိတ်း
ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးဝႆႉၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈၶိုၼ်းၸူႉတွမ်ၵဵပ်းႁွမ်
ၽွၼ်ႉ၊ လွၵ်းမိုဝ်း ယူႇၼီႇၵူတ်ႉ တႆး+မၢၼ်ႈ တႃႇၶွမ်း မႅၵ်ႉ/ဝိၼ်းတူဝ်း 
Tai+Burmese Unicode Fonts & Keyboards For Mac & PC ၼႆႉမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်
ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇေဢႃႈႉႉႉ။ သင်သူင်ၸႂ်ၼႆ ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈႉႉ။
"မႆၢတွင်း-လွၵ်းမိုဝ်းမၢၼ်ႈ တႃႇၶွမ်း Mac&Win ႄတႉသႂ်ႇပႃးမႃးတဵမ်ထူၼ်ႈယူႇေသတႃႉ
ဝူၼ်ႉတႃႇၸိူဝ်းၸႂ်ႉၶွမ်းပၢၼ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉေသ သႂ်ႇၵိုၵ်းပႃးဝႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။"
===================================Post a Comment

0 Comments