menu

header ads

ၶၢဝ်ႇလီ ပပ်ႉၶွမ်းဢွၵ်ႇမႂ်ႇ "လၢႆးၸၼ်ႁၢင်ႈေၵႃႇသၢင်ႈ SketchUp for Builder Design"

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈႉႉႉငိၼ်းလီႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ
ပီႈၼွင်ႉၽူႈသူင်ၸႂ်ၶွမ်းၽၢႆႇၸၼ်ႁၢင်ႈႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈယူႇေဢႃႈႉႉ။
----------------------------------------------------------------------------------------
ၼင်ႇႁိုဝ်တၢင်းမုင်ႈမွင်း ၽူႈသူင်ၸႂ်ၽၢႆႇၸၼ်ႁၢင်ႈေၵႃႇသၢင်ႈႁဝ်းၶဝ် ေပႃးေတၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၸွမ်းၼင်ႇ
သဵၼ်ႈတၢင်းငၢႆႈလူမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ပပ်ႉ"လၢႆးၸၼ်ႁၢင်ႈေၵႃႇသၢင်ႈ SketchUp for Builder Design"ၼႆႉ
ေတပဵၼ်ၾႆးလႅင်းဢွၼ်ႇေသ ၸၢင်ႈၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၽၢႆႇၸၼ်ႁၢင်ႈႁူိၼ်း/ၵွျင်း တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇႄလႈႉႉႉ
သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်သူင်ၸႂ် ၶႂ်ႈပၼ်ႁႅင်း၊ ၶႂ်ႈႁူႉႁူဝ်ေၶႃႈယွႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇ-
ၼႂ်းပပ်ႉၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၶၵ်ႉတွၼ်ႈသင်? ၼႂ်းၼိုင်ႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈသမ်ႉမီးသင်လၢႆ"?
ႄလႈ ေတလႆႈပၼ်ႁႅင်းတီႈလႂ်? ၵႃႈၶၼ်မၼ်းၵႃႈႁိုဝ်ေတႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉေပႃးၼႆၸိုင်
သိုပ်ႇပိုတ်ႇထွမ်ႇတူၺ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် ဢၼ်လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇမိုတ်ႈၵိုဝ်း (Review) ပၼ်ၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈေဢႃႈႉႉ။


ၽူႈတႅမ်ႈပပ်ႉ - ၸဝ်ႈတႆးႁူိင်း ေသႃးၽိတ (လႃႈသဵဝ်ႈ) FB: Tai Hurng Web:https://www.taihurng.tk/ https://www.youtube.com/channel/UCsbo...

Post a Comment

0 Comments