menu

header ads

ၶၢဝ်ႇလီ ပပ်ႉၶွမ်းဢွၵ်ႇမႂ်ႇ "လၢႆးၸၼ်ႁၢင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ SketchUp for Builder Design"

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉၽူႈသူင်ၸႂ်ၶွမ်းႁဝ်းၶဝ်တင်ႈသဵင်ႈၶႃႈႉႉ
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢဝ်တင်းၶၢဝ်ႇလီ ပပ်ႉၶွမ်းဢွၵ်ႇမႂ်ႇ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈ"လၢႆးၸၼ်ႁၢင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ 
SketchUp for Builder Design" ၼႆႉ မႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႄၼပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ေသ
သင်ဝႃႈၽူႈလႂ်သူင်ၸႂ်ၼႆၸိုင် ငိၼ်းလီႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပၼ်ႁႅင်းလႆႈတီႈ 
လၢၼ်ႉၶၢႆပပ်ႉတႆးၵူႈတီႈလႆႈယူႇၶႃႈေဢႃႈႉႉ။


-ၼႂ်းပပ်ႉၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ-
တွၼ်ႈ (1) လၢႆးၸၼ်ႁၢင်ႈေၵႃႇသၢင်ႈ SketchUp for Builder Design
တွၼ်ႈ (2) ၽႃႇသႃႇပူင်သွၼ်ၶွမ်း Subject Computer Course
ဢိၵ်ႇၵိုၵ်းပႃးၶႅပ်း DVD ငဝ်းတူင်ႉပူင်သွၼ် ႄလႈ
ၶိူင်ႈ Softwares for Mac & Win ၼႆၶႃႈေဢႃႈ။

-ပၼ်ႁႅင်းလႆႈတီႈ-
1ႉ မွၵ်ႇၵူႇသွႆႈလႅင် တႃႈၵုင်ႈ
2ႉ ဝူင်းဝၼ်း တူၼ်ႈတီး
3ႉ ပဝ်းႁွမ် ပၢင်လူင်
4ႉ သၢႆဝၼ်းလႅင်း လႃႈသဵဝ်ႈ
5ႉ တႆးလႅင်း မူႇေၸႊ
6ႉ သဵင်ၵွင်တႆး တႃႈၶီႈလဵၵ်း
7ႉ ဝတ်ႉတႆးလႅင်း ၵမ်ႇေပႃးၸ တႃႈလိူဝ်ႇႉႉ။

(မၢႆတွင်း တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းမူိင်းထႆးေသ ၶႂ်ႈပၼ်ႁႅင်းၼၼ်ႉ
ၵပ်းသိုပ်ႇသိုဝ်ႉလႆႈၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆး (Online) FB: Seng Gong Tai 
လၢၼ်ႉသဵင်ၵွင်တႆး၊ ၵၢတ်ႇတႃႈေလႃႉ၊ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႆႈယူႇၶႃႈေဢႃႈ)

-ၵႃႈၶၼ်-
4,500 ပျႃး
220 ဝၢတ်ႇ


ၽူႈတႅမ်ႈပပ်ႉ - ၸဝ်ႈတႆးႁူိင်း ေသႃးၽိတ (လႃႈသဵဝ်ႈ)

Post a Comment

0 Comments