menu

header ads

ၶိူင်ႈဢဝ် Window သႂ်ႇၼႂ်း USB Flash Drive Rufus 1.10

မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၽူႈသူင်ၸႂ်ၶွမ်းႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉ တႆးႁူိင်း လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈ ၶိူင်ႈဢဝ် Window သႂ်ႇၼႂ်း USB Flash Drive Rufus 1.10 ၼႆႉ
မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ေသ ဝူၼ်ႉဝႃႈေတပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ဢွၼ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆႄလႈ
သင်သူင်ၸႂ်ၼႆၸိုင် ၶဝ်ႈၸၼ် Download ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈႉႉႉ

Post a Comment

0 Comments