menu

header ads

လႆၢးၶတ်းေသႃးထူင်ေၶႃႈမုၼ်း ၼႂ်းၶွမ်းMac/How to lock folder file on Mac

မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇဝႆႉေၶႃႈမုၼ်းဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ၊
ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပိူၼ်ႈႁၼ်ၸွမ်းၼၼ်ႉေပႃးၼႆ တႃႇေတၶတ်းေသႃးထူင် folder file ၼၼ်ႉ
ငဝ်းတူင်ႉဢၼ်ၼႆႉ ေတၸွႆႈေၼပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၽွင်ႈယူႇၼႆႄလႈ
ၸင်ႇလႆႈမႃးပိုၼ်ႄၽၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉၽူႈသူင် ၸႂ်ၶွမ်း (ၶွမ်ႇၽိဝ်ႇတိူဝ်ႇ)
ႁဝ်းၶဝ်ယူႇေဢႃႈႉႉမႂ်ႇသုင်ၶႃႈႉ။

Post a Comment

0 Comments