menu

header ads

ႁႅင်းၶွမ်း Energy of Computer

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉၽူႈသူင်ၸႂ်ၶွမ်းႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈမႃးပိုၼ်ႄၽၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈေၼပၼ် တၢင်းႁူႉႁၼ်လွင်ႈၶွမ်းၼႆႄလႈ
သင်သူင်ၸႂ်ၼႆ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၸွမ်းၵၼ်ၼႂ်းငဝ်းတူင်ႉၼႆႉၶႃႈေၼႃႈႉႉ ----------------------------------------------------------------------------

Post a Comment

0 Comments