menu

header ads

ၵဵပ်းႁွမ်ၶိူင်ႈၶွမ်း - Window & Mac OS Collection

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ပီႈၼွင်ႉၽူႈသူင်ၸႂ်ၶွမ်းႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈၵဵပ်းႁွမ်ၶိူင်ႈၶွမ်း Window & Mac OS Collection, 
size 5.13 GB, Update 2018
မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ေသ ယုမ်ႇယမ်ေတပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ဢွၼ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆယူႇ၊
ၶိူင်ႈ Softwares ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ် ပုၼ်ႈတႃႇၶွမ်းၼုိင်ႈလုၵ်ႈ ၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈယူႇ။
->>သင်သူင်ၸႂ်ၼႆ ၶဝ်ႈၸၼ် download ဢဝ်တီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ
(ၵိုၵ်းပႃးငဝ်းတူင်ႉလၢႆးၸၼ် ႄလႈ လၢႆးသႂၢင်းမၼ်းၸွမ်း)
ပိုၼ်ႄၽ-ၸဝ်ႈတႆးႁိူင်း (လႃႈသဵဝ်ႈ)
review of content  ၶဝ်ႈပႃး

လိင်ႉတႃႇၸၼ်ၶိူင်ႈ Link For Download Window & Mac OS Collection:

ငဝ်းတူင်ႉလၢႆးၸၼ် ႄလႈ လၢႆးသႂၢင်း
Video guide to download and using Window & Mac OS Collection:
Youtube Link:
https://www.youtube.com/watch?v=GeQz0MXgBSc&feature=youtu.be

PDF guide for download and install Window & Mac OS Collection
download PDF file

Post a Comment

0 Comments