menu

header ads

ႁၢင်ႈလူၼ်ႉတႆး ၵွင် မွင်း သႅင်ႇ Tai tradition & Culture

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈၶႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ေတပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်တႃႇ
ႁၢင်ႈၶိူင်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ (graphic design) ၼၼ်ႉ လႆႈၸၼ်ဢဝ်ႁၢင်ႈလူၼ်ႉတႆး ၵွင်၊ မွင်း၊ သႅင်ႇ ၼႆႉေသ
မႃးပိုၼ်ႄၽၽၢၵ်ႇတွၼႈ်ပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းသူင်ၸႂ်ၽၢႆႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈယူႇေဢႃႈႉႉ။
ၸၼ်ဢဝ်တီႈလိင်ႉတႂ်ႈႉႉ download PNG file as bellow link: 
--------------------------------------------------------
မၢႆတွင်း Note:
* တႃႇႁၢင်ႈၶူိင်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ (For graphic design) ၸၼ်ဢဝ် PNG file တႃႉ။
* ၶႅၼ်းေတႃႈယႃႇေပလႅၵ်ႈလၢႆႈ (Please, do not modify design) ၶႃႈ။
*သင်ပဵၼ်လႆႈၼႆ ၸွႆႈသႂ်ႇပၼ်ပႃးၸိုဝ်ႈၽူႈၸၼ်ႁၢင်ႈၸွမ်းၽွင်ႈ။
*ႁၢမ်ႈဢဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆသုၼ်ႇတူဝ်၊ (သင်ေတၸႂ်ႉတိုဝ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသုၼ်ႇတူဝ်ၼႆ ႁႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇပၼ်ႁႅင်းဢဝ်)
*ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ် (Thank) ေသ 
   ၸၼ်ႁၢင်ႈ-တႆးႁူိင်း ( Graphic by: Taihurng)


Post a Comment

0 Comments