menu

header ads

လွၵ်းမိုဝ်းတူဝ်ပွတ်း Shortcut key for adobe photoshop and Tools

မႂ်ႇသုင် မိူဝ်ႈၼႆႉလႆႈဢဝ်ႁၢင်ႈလွၵ်းမိုဝ်းတူဝ်ပွတ်း ႄလႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း 
Shortcut key for adobe photoshop and Tools မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇေဢႃႈ၊ 
သင်သူင်ၸႂ်ၼႆ ၶဝ်ႈၸၼ်ဢဝ်လႆႈ File JPEG တီႈလိင်ႉတႂ်ႈႉႉ
JPEG File

Post a Comment

0 Comments