menu

header ads

လွၵ်းမိုဝ်းတူဝ်ပွတ်း Shortcut Key For Adobe Indesign

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ပီႈၼွင်ႉၽူႈသူင်ၸႂ်ၶွမ်းႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉလႆႈဢဝ်ႁၢင်ႈလွၵ်းမိုဝ်းတူဝ်ပွတ်း 
Shortcut Key For Adobe Indesign မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ယူႇေဢႃႈ၊ 
သင်သူင်ၸႂ် ၶဝ်ႈၸၼ်ဢဝ်လႆႈ File JPEG တီႈလိင်ႉတႂ်ႈႉႉႉ
မၢႆတွင်း-ပီႈၸၢႆးသၢၼ်း(ထုင်ႉယိူင်း) လၢႆးၶႃႈ တႅမ်ႈဝႆႉ၊ ၸဝ်ႈတႆးႁူိင်း(လႃႈသဵဝ်ႈ) သိုပ်ႇႄၽ

Post a Comment

0 Comments