menu

header ads

တၢင်းႁူႉလူၺ်ႈၵၢၼ်ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ Photoshop Knowledge

  တၢင်းႁူႉလူၺ်ႈၵၢၼ်ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ Photoshop Knowledge

ပိုၼ်ႉထၢၼ် Basic-
လွင်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ်ၵၢၼ်ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ Photoshop Basic ၼႆႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းၶႅပ်း  ႁၢင်ႈတင်းၼမ် ဢၼ်လႆႈႁၼ်ယူႇသိုဝ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃ တီႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၵမ်ႉၼမ်တႄႉမၼ်းတေ ယူႇတီႈၵေႃႉသူင်ၸႂ်ပႃးဝႃႇသၼႃႇသေ လႆႈႁၢင်ႈၶိူင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ၊ ထုၵ်ႈဢွၵ်ႇ၊ ပိုၼ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ 
ပဵၼ်ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းမႃးၼႂ်း Photoshop ၼႆႉၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈယူႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ လွင်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ် 
ၵၢၼ်ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ Photoshops ၼႆႉမၼ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လႆႈ ၼႃႈၵၢၼ်ႁၢင်ႈၶိူင်ႈတေႇဢဝ်မိူဝ်ႈႁဝ်းပႆႇမေႃ 
ႁၢင်ႈၶိူင်ႈသင်သေ တေႃႇထိုင်ႁႂ်ႈပေႃးမေႃၸႂ်ႉလႆႈၼႃႈၵၢၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈလီၸိူင်ႉၼင်ႇ ၵႂၢမ်းမီးဝႆႉဝႃႈ''တႃႇထိုင်ယိူင်းမၢႆ တိုၼ်းတေလႆႈတေႇငဝ်ႈမၼ်းၵႂႃႇ'' ၼႆလႄႈ လွင်ႈၵၢၼ်ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ ၼႆႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈႁဝ်းပႆႇထိုင်ၸၼ်ႉၵၢင်/ၸၼ်ႉသုင်ၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတေႇငဝ်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ်ၵႂႃႇ ၸင်ႇၵွႆႈထိုင်လႆႈၸၼ်ႉသုင်ၼႆၵေႃႈလၢတ်ႈဢမ်ႇၽိတ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။

https://2.bp.blogspot.com/-1EncRMvp2R0/WMlny6IcbjI/AAAAAAAACBQ/tPAv_nvokBI64OH3Ki31uiIrhePaAr0iwCLcB/s320/

ယွၼ်ႉၼၼ် တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈပေႃးႁူႉလွင်ႈတေႇငဝ်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ် 
Photoshop Basic ၼၼ်ႉ ဢွၼ် တၢင်းမၼ်းတႄႉ 
ၵိူင်ႇလီလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းဝႃႈ တေလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢီႈသင်? 
ထုၵ်ႇလီမေႃၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶိူင်ႈလႂ်? တေႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇယိုၼ်း
ထိုင်ႁူႉႁၼ်လႆႈၼၼ်ႉတႄႉ ထုၵ်ႇလီလဵပ်ႈ ႁဵၼ်းဝႆႉ- ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း Tool,
လၢႆးဢဝ်ၸေႈ New file, လၢႆးၶဵင်ႇသၢႆႉၸေႈ Paper Size, လၢႆးလိူၵ်ႈ၊ 
ၶဵင်ႇသၢႆႉၽွၼ်ႉ Fonts, Size, လၢႆးဝႆႉဝၢင်း Layer,
လၢႆးႁွင်ႉၶႅပ်းႁၢင်ႈၶဝ်ႈ Insert Picture, လၢႆးတႅမ်ႈ လိၵ်ႈ Text, လႄႈ 
လၢႆးၸႅၵ်ႇသီ Colour တေႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယူႇ။ ယွၼ်ႉဝႃႈၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းၶဝ်ႈ 
ပႃးလွင်ႈတေႇငဝ်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ် တႃႇႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇမိုတ်ႈၵိုဝ်းလိုၼ်ႈမိုဝ်းႁဝ်းသေ 
တေႁဵတ်း ငၢႆႈလူမ်ၸႂ်တႃႇသိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ႁဵတ်းၵၢၼ်သင်-
လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ လႄႈ ဢၼ်မၼ်းႁပ်ႉႁဵတ်းလႆႈၼၼ်ႉ 
ၵမ်ႉၼမ်တေၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ႁၢင်ႈၶိူင်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း၊ ၸၼ်ႁၢင်ႈ လႄႈ 
တႅမ်ႈလိၵ်ႈတေၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆယဝ်ႉ။ ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ- 
ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇႁဝ်းၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈၶိုၼ်းမေးၽိူမ်ႉသီႇ၊ လၢႆႈပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇ၊ တႅမ်ႈလိၵ်ႈ၊ 
ၵႅတ်းပႅတ်ႈတီႈဢမ်ႇ လူဝ်ႇ၊ ၵႅတ်းပႅတ်ႈတုမ်ႇသီ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသီၶႅပ်းႁၢင်ႈႁိူဝ်ႈလႅင်း၊ 
ဢဝ်လဵၵ်ႉ ဢဝ်ယႂ်ႇ၊ တႅမ်ႈလိၵ်ႈႁၢင်ႈၶိူင်ႈ  တူဝ်လိၵ်ႈ ႄလႈ ၸၼ်ႁၢင်ႈဢိတ်း
ဢွတ်းသေဢမ်ႇၵႃး ပႃးလိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ၊ ၶႅပ်းဝႂ်သေပိူင်ပိူင်၊ ၶႅပ်း DVD, ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း၊ 
ႁၢင်ႈၶိူင်ႈၼႃႈသိူဝ်ႈ၊ၼႃႈသိူဝ်ႈပပ်ႉ၊ ၸုမ်ႈ၊ ႁဵတ်းႁၢင်ႈၸွမ်ပိဝ်တေႇၵႂႃႇတင်းၼမ် ထႅင်ႈၵွၼ်ႇၼႆယူႇ။ 
ၵူၺ်းၵႃႈ မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉတေဝႃႈ Photoshop ၼႆႉႁဵတ်းလႆႈၶႅပ်ႈႁၢင်ႈ လႄႈ 
တႅမ်ႈ လိၵ်ႈလႆႈဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်းၼႆယူႇ၊ တီႈတေႉမၼ်း ႁိုဝ်ပႃႈၵႃးလႃႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇဢၼ်လႆႈ
လၢတ်ႈမႃးပႃႈၼိူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉမၼ်းႁပ်ႉႁဵတ်းလႆႈသဵင်ႈသဵင်ႈယူႇလူး။ 

https://1.bp.blogspot.com/-lj_8oSEmaCk/WMlo87aWG9I/AAAAAAAACBc/hgaHgKw2a5w4ZFLhO3oUM3cVB7IQzwwZgCLcB/s320/

 ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈလီ မၼ်းၵေႃႈ ယူႇတီႈတၢင်းသူင်ၸႂ်ၽႂ်မၼ်း ၸွမ်းတင်းဝႃႇသၼႃႇၽႂ်
မၼ်းသေ တေပဵၼ်လူင်ႉလႅၼ်ႇၶႅၼ်ၽၢႆႇလႂ် ၽၢႆႇ ၼၼ်ႉယူႇ။ ယွၼ်ႉၼၼ် လွင်ႈၼႃႈၵၢၼ် Photoshop ၼႆႉမၼ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လႆႈၵေႃႉသူင်ၸႂ်သေ ဢၼ် ၶႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း တႃႇႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်ၵၢၼ်ၽၢႆႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈၵူႈပိူင်ပိူင်၊ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတေႇၵႂႃႇ
ၼင်ႇလၢတ်ႈ မႃးပႃႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ Graphic Design -
တေဝႃႈ Photoshop ၼႆႉ မၼ်းႁပ်ႉႁဵတ်းလႆႈမေးၶႅပ်း ႁၢင်ႈ၊ တႅမ်ႈလိၵ်ႈ၊ ႁဵတ်းၶႅပ်းဝႂ်ႇသေပိူင်ပိူင်၊     ၶႅပ်းDVD, ၼႃႈသိူဝ်ႈပပ်ႉ၊ ၸုမ်ႈ၊ လိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ၊ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း ႄလႈ ႁဵတ်းၸွမ်ပိဝ်တေႇၵႂႃႇ
ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းေသဢမ်ႇၵႃး မိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢၼ် ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ ပၢႆႉ Vinyl,
လၢႆးႁဵတ်းၶွပ်ႇ Bounder, ႁဵတ်းၶွပ်ႇၵူတ်ႉ Bend Bounder, 
လၢႆးၸႅၵ်ႇသီ Colour full, လၢႆးႁဵတ်းၸုမ်ႈ Logoႇ ႄလႈ လၢႆးပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ်ပိူၼ်ႈပေႃးတေၸၼ်ၸႂ်၊ သူင်ၸႂ်၊ တူၺ်းႁၢင်ႈလီ ႁဵတ်းပၢႆႉ V9 ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈၸႂ်ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်၊ သႂ်ႇမွၵ်ႇသႂ်ႇမႂ်၊ တေႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းလႆႈသဵင်ႈၼႆယဝ်ႉ။ တေႃႈၼင်ႇ လၢႆးႁၢင်ႈၶိူင်ႈ Design မၢင်ဢၼ်ၼႆႉ ပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၼႂ်း Photoshop သမ်ႉၵႂႃႇ ႁဵတ်းၼႂ်းတၢင်ႇၶိူင်ႈ Other Softwares သေတႃႉ ပေႃးႁူႉမေႃၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိူင်ႈ Tool Photoshop လီလီၼႆ ၶတ်းၸႂ်ယိူင်ႈၸွမ်း၊
ႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈမိူၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉလူးၵွၼ်ႇ။ 

https://1.bp.blogspot.com/-Db5de_tvChI/WMlp3NPhM5I/AAAAAAAACBo/zH5WxCmE0BYIq9xY0a-l_Ma_d9WYbnKpwCLcB/s320/
ပေႃးႁဝ်းလႆႈႁၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်လၢႆးႁၢင်ႈၶိူင်ႈ Design ပႅၵ်ႇပိူၵ်ႈတႃႁဝ်း ႁဝ်း ဢမ်ႇယၢမ်ႈႁၼ် ဢမ်ႇ ႁူႉလၢႆးႁဵတ်းမၼ်း ပၢႆးဝူၼ်ႉလၢႆးႁဵတ်းမၼ်းပႆႇႁူႉၼႆတႄႉ တေလႆႈဝႃႈ ႁဝ်းပႆႇလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းထိုင်ႁိုဝ်
ဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်သမ်ႉႁဵတ်းၼႂ်းတၢင်ႇၶိူင်ႈ ႁိုဝ်တေႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈတေမီးယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ပိူၼ်ႈ ႁဵတ်းႁၢင်ႈၶိူင်ႈၼႂ်းတၢင်ႇၶိူင်ႈ other softwares သေ ႁဝ်းသမ်ႉယိူင်ႈႁဵတ်းၸွမ်းၼႂ်း Photoshop ၼႆႉ ပဵၼ်လႆႈယူႇၼႆတႄႉ ၼိုင်ႈၶႅၼ်းၶႅမ်ႉဢမ်ႇမီးတီႈဝႃႈယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ပေႃးဝႃႈတီႈတေႉမၼ်းၵေႃႈ မၼ်းယူႇတီႈတၢင်းသူင်ၸႂ်ၽႂ်မၼ်း၊ ၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းၶႅၼ်ႇၽႂ်မၼ်း၊ တၢင်းယၢမ်ႈၽႂ်လႂ်မၼ်း ႄလႈ      တၢင်းႁူႉၸၼ်ႉထၢၼ်ႈၽႂ်မၼ်း မိူဝ်ႈလႂ်ယၢမ်းၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈတေသၢင်ႇထုၵ်ႇယူႇ။
 ၵွပ်ႈၼၼ် တွၼ်ႈၼႆႉ ႄတႉ တေလႆႈဝႃႈ မၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွႆႈပၼ်လႆႈ ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႇၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလၢႆးႁၢင်ႈ ၶိူင်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈၵူႈပိူင် Graphic Design
တႃႇၸိူဝ်းၵေႃႉသူင်ၸႂ်ၽၢႆႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈ Designer ၶဝ်ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

https://1.bp.blogspot.com/-P6KHv8N4PwQ/WMlqdhUhJ-I/AAAAAAAACBw/Lg_STD0Sa0ck3ed9Y-8p8n6ge7wgw-8EACLcB/s320/

ၽႂ်ၵေႃႉႁဵတ်းဢွၵ်ႇ-
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၽၢႆႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈ Photoshops ၼႆႉတေမီးလၢႆၶိူင်ႈ Other Software ထႅင်ႈယူႇ။
ၵူၺ်းၵႃႈ ၶိူင်ႈ Photoshop ၼႆႉသမ်ႉမၼ်းၸႂ်ႉလႆႈၵၢၼ်ၼမ်၊ ၶႂ်ႈႁဵတ်းႁၢင်ႈၶိူင်ႈ
မိူၼ်ၼင်ႇၸႂ် ၵေႃႈလႆႈ၊ မၢင်ၶိူင်ႈ Some softwares မၼ်းသမ်ႉႁဵတ်းလႆႈဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ မိူၼ်ၼင်ႇ မၢင်ၶိူင်ႈ တႃႇသႂ်ႇၶွၵ်ႇ ႄလႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈလႆႈဢၼ်လဵဝ်၊ မၢင်ၶိူင်ႈသမ်ႉ သႂ်ႇသီ၊ တႅမ်ႈလိၵ်ႈလႆႈဢၼ်လဵဝ် တေႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ Photoshop ၼႆႉသမ်ႉမၼ်းၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈၸွမ်းၼင်ႇ
ၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်းၶႂ်ႈႁၢင်ႈၶိူင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈႁၢင်ႈၶိူင်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ Graphic Design ၼႆယဝ်ႉ။

Photoshop ၼႆႉမၼ်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးတီႈ ၵုမ်ႇမၼီႇ Adobe ၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၵုမ်ႇမၼီႇ Adobe ၼႆႉၶဝ်
ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶိူင်ႈ Software တင်းၼမ်ယူႇ။ ၼႂ်းၵႃႈၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉပႃးဝႆႉ Adobe Photoshop ၼႆႉဢၼ်
ၼိုင်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၵႃႈ Adobe Photoshop ၼႆႉ မၼ်းသမ်ႉDမီးဝႆႉၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢၼ်ၶဝ်လႆႈ
ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပီလႂ်၊ ထူၼ်ႈလႂ် Update တၢင်ႇမႂ်ႇ ထႅမ်မႂ်ႇၶိုၼ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇ CS2,3,4,5,6, CC Dႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ
ယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၵႃႈ CS2,3,4,5,6, CC ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ် CC ၼႆႉသမ်ႉဢွၵ်ႇ ၵမ်းလိုၼ်းၼႆယဝ်ႉ။ လွင်ႈသီ
ႄလႈၶိူင်ႈမၼ်းႄတႉၶဝ် Update မႂ်ႇမႃးေၵႃႈ ပိူင်ႈၵၼ်ဢိတ်းဢိတ်း ၵူၺ်း၊ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်းႄတႉ
 သင်ယၢမ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဢၼ်ၼိုင်ႈေၵႃႈ လႅပ်ႈေတဢမ်ႇေပႃးပိူင်ႈသင်ၵၼ် လူင်လၢင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵုမ်ႇမၼီႇဢၼ် Adobe ၶဝ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉမိူၼ်ၼင်ႇ Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe Pagemaker, Adobe Indesign ေတႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ 

ၶေႃႈလူပ်းလင်-
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းႁူႉလွင်ႈၵၢၼ်ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ Adobe Photoshops Knowledge ၼႆႉမၼ်းမီးဝႆႉတၢင်းၼမ် တၢင်းတူဝ်ထူပ်း တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈၵေႃႉၼိုင်ႈဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်သေ တႃႉ တီႈၼႆႉတႄႉယူႇတီႈၽူႈတႅမ်ႈၸွမ်းၼင်ႇယိုၼ်းထိုင်ႁူႉႁၼ်လႆႈၼၼ်ႉသေတႅမ်ႈမၢႆဝႆႉၵူၺ်း။ ၶေႃႈၸႅင်ႈလီလွင်ႈ Adobe Photoshop ၼႆႉတေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇ ၽူႈၸိူဝ်းသူင်ၸႂ်ပႃးဝႃႇသၼႃႇ
ၵၢၼ်ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ Photoshop Design သေၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း
ၵၢၼ်ဢၢႆႇထီႇ IT ၵၢၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆ ၵေႃႈဢမ်ႇၽိတ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ 
ယွၼ်ႉၼၼ် မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ငၢႆႈတႃႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ႄလႈ ႁၢင်ႈၶိူင်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸွမ်း
လူၺ်ႈၵၢပ်ႈလႂ်ပၢၼ်ၼၼ်ႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။  ဢၼ်လႆႈတႅမ်ႈမႃးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းႁူႉၵၢၼ်ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ Photoshop Knowledge သေ တၢင်းႁူႉ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် တၢင်းႁၼ်ပိူင်ႈၵၼ်တေႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ
သင်မီးတီႈယူပ်ႈယွမ်း တီႈၽိတ်းပိူင်ႈ ဢမ်ႇမိူၼ် ၸႂ်ၼႆၵေႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈၶႂၢင်းပၼ်သေႄလႈ ၶိုၼ်းၶူၼ်ႉမူၼ်ႉမေးပၼ်ယႂ်ႇၼမ်သေၵမ်း။

ၸဝ်ႈသေႃးၽိတ တႆးႁိူင်း  (မိူင်းယၢင်း၊လႃႈသဵဝ်ႈ)  တႅမ်ႈ                 
14 Much, 2017

Post a Comment

0 Comments