menu

header ads

လၢႆးႄၵႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ တႅမ်ႈ''ၾ"ဢမ်ႇဢွၵ်ႇ ၼႂ်း Photoshop & Indesign တႃႇၶွမ်း Mac

သင်သူင်ၸႂ်ၼႆ ၼဵၵ်းၶဝ်ႈၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႂ်း Youtube လႆႈႉႉ
တွၼ်ႈတႃႇၼႂ်း Adobe Photoshop

(1) ၶဝ်ႈတီႈ Photoshop CC ၼိူဝ် bar > Preferences>Type..

(2) ၶိတ်ႇမွတ်ႇပႅတ်ႈမၢႆၼႂ်းလွၵ်း Use Smart Quotes > Ok

(3) မႃးတႅမ်ႈတူၺ်းေၵႃႈ ဢူဝ်ႇတႆးယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈတႃႇၼႂ်း Adobe Indesign
(1) ၶဝ်ႈတီႈ Indesign ၼိူဝ် bar > Preferences>Type..

(2) ၶိတ်ႇမွတ်ႇပႅတ်ႈမၢႆၼႂ်းလွၵ်း Use Typograher's Quotes > Ok

(3) မႃးတႅမ်ႈတူၺ်းေၵႃႈ ဢွၵ်ႇၶဵတ်ႇယဝ်ႉ။

ငဝ်းတူင်ႉပူင်သွၼ်ေၼပၼ် - သင်သူင်ၸႂ်ၶဝ်ႈၸၼ် download ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈႉႉႉ

Post a Comment

0 Comments