menu

header ads

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈၶွမ်း Mac Short History of Computer Apple Mac

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈဢဝ်တၢင်းႁူႉႁၼ်
လွင်ႈ (IT)ပိုၼ်းၵႅပ်ႈၶွမ်း Mac Short History of Computer Apple Mac ေ မႃးပိုၼ်ႄၽၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်
ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇႄလႈ သင်သူင်ၸႂ်ၼႆ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၸွမ်းၵၼ်ၼႂ်းငဝ်းတူင်ႉၼႆႉၶႃႈေၼႃႈႉႉႉႉ .

Post a Comment

0 Comments