menu

header ads

ၵၢၼ်ၶွမ်း Job of Computer

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈဢဝ်တၢင်းႁူႉႁၼ် လွင်ႈ (IT) ၶွမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈေသ မႃးပိုၼ်ႄၽၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်း ၶဝ်ယူႇႄလႈ သင်သူင်ၸႂ်ၼႆ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၸွမ်းၵၼ် ၼႂ်းငဝ်းတူင်ႉၼႆႉၶႃႈေၼႃႈႉႉႉႉ
--------------------------

Post a Comment

0 Comments