menu

header ads

ေၶႃႈၶွပ်ႈၸႂ်တၢင်ႇထိုင်ၸဝ်ႈၶူးသုထမ်ႇမ(မိူင်းပၼ်ႇ) http://www.saosu.info/

ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်တၢင်ႇထိုင် ၸဝ်ႈေၵႃႉ ၸဝ်ႈၶူးသုထမ်ႇမ (မိူင်းပၼ်ႇဢၼ်လႆႈတွၼ်ႈၽၢၵ်ႇပၼ် 
Beauty Blogger Themes ႁၢင်ႈလီ တွၼ်ႈတႃႇ taiheung.blogspot.com ပလွၵ်ႉၵိူဝ်ႇ ‘’တႆးႁူိင်း
ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းဝႆႉတႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈ IT ဢိတ်းဢွတ်းၼႆႄလႈ ယွၼ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်မၢႆတွင်းဝႆႉယူႇေသ 
ႁႂ်ႈၸဝ်ႈေၵႃႉယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ေသၵမ်း။ 
သင်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်သူင်ၸႂ်ၼႆ ငိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၶဝ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလႆႈတီႈလိင်ႉ  ႉ၊ 
ယုမ်ႇယမ်ေတပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းသူင်ၸႂ်ၶွမ်းႁဝ်းၶဝ်ယူႇၼႆႉ  ႉ။
-တႆးႁူိင်း (မိူင်းယၢင်း၊ လႃႈသဵဝ်ႈ)-

 

Post a Comment

0 Comments