menu

header ads

လၢႆးႁဵတ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၶၢဝ်ႇ How to make brochure"

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈဢဝ်ငဝ်းတူင်ႉပူင်သွၼ်
"လၢႆးႁဵတ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၶၢဝ်ႇ How to make brochure" မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ
ပၼ်ေသ ယုမ်ႇယမ်ေတပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ဢွၼ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇ။တီႈလိင်ႉတႂ်ႈႉႉႉ
သင်သူင်ၸႂ် ၶဝ်ႈၸၼ်ဢဝ်ေသလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလႆႈ
Post a Comment

0 Comments