menu

header ads

လၢႆးလိူၵ်ႈသႅၼ်းၼႃႈသိူဝ်ႈပပ်ႉ How to choose book size - Adobe Photoshop CC

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းၽူႈသူင်ၸႂ်ၶွမ်း ၽၢႆႇတတ်းငဝ်းတူင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ 
ၸွမ်းၼင်ႇႁူႉႁၼ် ယိုၼ်းထိုင်လႆႈၼၼ်ႉေသ ၸဝ်ႈတႆးႁူိင်း ေတမႃးေၼ 
''လၢႆးလိူၵ်ႈသႅၼ်းၼႃႈသိူဝ်ႈပပ်ႉ''ၼႆယဝ်ႉ။ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉထႅမ် တႃႇၸိူဝ်းၽူႈသူင်ၸႂ်ေသ ဢၼ်ပႆႇေမႃၼၼ်ႉၼႆယူႇ။

Post a Comment

0 Comments