menu

header ads

ၶၢဝ်ႇလီ ပပ်ႉၶွမ်းဢွၵ်ႇမႂ်ႇ ''လၢႆးႁၢင်ႈၶိူင်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ" Graphic Design


ၢဝ်ႇလီ ပပ်ႉၶွမ်းဢွၵ်ႇမႂ်ႇ ''လၢႆးႁၢင်ႈၶိူင်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ'' Graphic Design

ၶၢဝ်ႇလီ ပပ်ႉဢွၵ်ႇမႂ်ႇ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ ''လၢႆးႁၢင်ႈၶိူင်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ"

မၢၵ်ႇမႆႉပေႃးၶႂ်ႈႁူႉဝႃႈမၼ်းဝၢၼ်ဢမ်ႇဝၢၼ် ႁႂ်ႈၸိမ်းတူၺ်းၼႆဝႃႇ
တွၼ်ႈတႃႇပပ်ႉၶွမ်းလၢႆးမိုဝ်းတႆးဢွၵ်ႇမႂ်ႇ သင်သႂ်ႇၸႂ်ၶႂ်ႈၸၢမ်းတူၺ်းဝႃႈ
မၼ်းၸဵမ်းႁိုဝ်ဢမ်ႇၸဵမ်းၼႆၸိုင် ယႃႇၵုမ်ႇယူႇမိုင် ၵႅပ်ႈၶိုင်ပၼ်ႁႅင်းသေၵမ်းၶႃႈ။
မꨤꨀ္ꨲမꨯꨵꨓꨯꨵ ေပꨣးꨁꨮ္ꨳꨟူꨵဝꨣꨳမꨓ္းဝꨤꨓ္ꨡမ္ꨲဝꨤꨓ္ꨓꨯ ꨟꨮ္ꨳꨅိမ္းတူꨉ္းꨓꨯဝꨣꨲ
တြꨓ္ꨳတꨣꨲပပ္ꨵꨁြမ္းလꨤꨯးမုိဝ္းတꨯးꨡြꨀ္ꨲမꨮ္ꨲ သင္သꨮ္ꨲꨅꨮ္ꨁꨮ္ꨳꨅꨤမ္းꨅိမ္းတူꨉ္းဝꨣꨳ
မꨓ္းꨅꨱမ္းꨟိုဝ္ဝꨤꨓ္ꨓꨯꨅိုင္ ယꨣꨲꨀုမ္ꨲယူꨲမိုင္ ꨀꨰပ္ꨳꨁိုင္ပꨓ္ꨟꨰင္းေသꨀမ္း။

#Tai Unicode#
ၶၢဝ်ႇလီ မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းၽူႈသူင်ၸႂ်ၶွမ်းႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈတူဝ်ၸႂ်သွင်ပိူင်ၵတ်းယဵၼ်သေၵမ်း ယၢမ်းဢၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်မုင်ႈမွင်းမႃး
ၶၢဝ်းႁိုင် ပုၼ်ႈတႃႇထိုင်ၼႂ်းမိုဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၸႂ်ႉ ယိပ်းတိုဝ်း ပပ်ႉလၢႆးႁၢင်ႈ
ၶိူင်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ Graphic Design ၼၼ်ႉ လႆႈဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ သူင်ႇႁွတ်ႈတီႈလၢၼ်ႉၶၢႆပပ်ႉၼင်ႇလႆႈတႅမ်ႈၼေတႂ်ႈၼႆႉသေ တေပႂ်ႉမုင်ႈမွင်းၵေႃႉ
သူင်ၸႂ်ၶွမ်းယူႇၼႆ ယႃႇလိုမ်းပၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇၼမ်ၶႃႈ။
ပပ်ႉၼႆႉၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ လၢႆးႁၢင်ႈၶိူင်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈGraphic Design၊ လၢႆးၸၼ်ႁၢင်ႈႁိူၼ်း/ၵျွၢင်း၊ လၢႆးတတ်းသဵင်ၵႂၢမ်း၊ လၢႆးၽိူမ်ႉထႅမ်/ၸႅၵ်ႇသီႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ လႄႈ ၵိုၵ်းၿႃးၶိူင်ႈSofwares ၊ ႁၢင်ႈပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇတႃႇႁၢင်ႈ
ၶိူင်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈၵူႈမဵဝ်း၊ DVD ငဝ်းတူင်ႉဢၼ်ပူင်သွၼ်ၼေပၼ်တေႇၵႂႃႇ
ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။


 -ၵႃႈၶၼ်-4000 ၵျပ်ႈ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ
-ၵႃႈၶၼ်-200 ပၢတ်ႇ ငိုၼ်းထႆး
ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ- 
ဝူင်းဝၼ်း တူၼ်ႈတီး ပဝ်းႁွမ် ပၢင်လူင်
သၢႆဝၼ်းလႅင်း လႃႈသဵဝ်ႈ တႆးလႅင်း မူႇၸေႈ
ၵွၼ်းၶမ်း သီႇပေႃႉ ၵျွင်းသိမ်ႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ
မွၵ်ႇၵူႇသွႆႈလႅင် တႃႈၵုင်ႈ ဝတ်ႉပုၵ်ႉပႃႇရုင်ႇ လွႆၵေႃႇ
ဝတ်ႉပၢင်ႇ လၢႆးၶႃႈ ၵုင်းထဵပ်ႈ မိူင်းထႆး 0920969709

#Tai Zawgyi #
ꨁꨤဝ္ꨲလီ မꨮ္ꨲသုင္ပီꨳꨓြင္ꨵꨅိူဝ္းꨕူꨳသူင္ꨅꨮ္ꨁြမ္းꨟဝ္းꨁဝ္တင္းသꨱင္ꨳ ꨟꨮ္ꨳတူဝ္ꨅꨮ္သြင္ပိူင္
ꨀတ္းယꨱꨓ္ေသꨀမ္း ယꨤမ္းꨡꨓ္ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္မုင္ꨳမြင္းမꨣးꨁꨤဝ္းꨟိုင္ ပုꨓ္ꨳတꨣꨲ ထိုင္ꨓꨮ္းမိုဝ္း ပိူဝ္ꨳတꨣꨲꨅꨮ္ꨵယိပ္းတိုဝ္း ပပ္ꨵလꨤꨯးꨟꨤင္ꨳꨁိူင္ꨳꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ Graphic Design ꨓꨓ္ꨵလꨯꨳꨡိတ္ꨲꨡြꨀ္ꨲသူင္ꨲ ꨟြတ္ꨳထိုင္တီꨳလꨤꨓ္ꨵꨁꨤꨯပပ္ꨵꨓင္ꨲတꨰမ္ꨳေꨓတꨮ္ꨳꨓꨯꨵေသ ေတပꨮ္ꨵမုင္ꨳမြင္းေꨀꨣꨵသူင္ꨅꨮ္
ꨁြမ္းꨟဝ္းꨁဝ္ယူꨲꨓꨯ ယꨣꨲလိုမ္းပꨓ္ꨟꨰင္းယꨮ္ꨲꨓမ္ေသꨀမ္းꨁꨣꨳ။
ပပ္ꨵꨓꨯꨵꨁဝ္ꨳပꨣးဝꨯꨵ လꨯꨤꨯးꨟꨤင္ꨳꨁိူင္ꨳꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ Graphic Design ၊ လꨤꨯးꨅꨓ္ꨟꨤင္ꨳꨟိူꨓ္း/ ꨀြ်ꨤင္း၊ လꨤꨯးꨅꨰꨀ္ꨲသီꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ၊ လꨤꨯးတတ္းသꨱင္ꨀꨮꨤမ္း ꨬလꨳ ꨀိုꨀ္းပꨣး ꨟꨤင္ꨳပိုꨓ္ꨵꨁꨤမ္ꨲတꨣꨲ
ꨟꨤင္ꨳꨁူိင္ꨳꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ၊ ꨁိူင္ꨳ Softwares ၊ DVD ငဝ္းတူင္ꨵꨡꨓ္ပူင္သြꨓ္ေꨓပꨓ္ 
ေတꨲꨀꨮꨣꨲꨅိူဝ္းꨓꨯꨵယဝ္ꨵ။ꨀꨣꨳꨁꨓ္- 4000 ꨀ်ပ္း ငိုꨓ္ꨳမꨤꨓ္ꨳ
ꨀꨣꨳꨁꨓ္- 200 ပꨤတ္ꨲ ငိုꨓ္းထꨯး
ꨀပ္းသိုပ္ꨲလꨯꨳတီꨳ-
သꨤꨯဝꨓ္းလꨰင္း လꨣꨳသꨱဝ္ꨳ ဝူင္းဝꨓ္း တူꨓ္ꨳတီး
ပဝ္းꨟြမ္ ပꨤင္လူင္ တꨯးလꨰင္း မူꨲေꨅꨳ
ꨀြꨓ္းꨁမ္း သီꨲေပꨣꨵ ꨀ်ြင္းသိမ္ꨲ ဝꨱင္းလိူဝ္ꨲ
ဝတ္ꨵပုꨀ္ꨵပꨣꨲရုင္ꨲ လြꨯေꨀꨣꨲ ꨀြ်ꨤင္းပꨤင္ꨲ လꨤꨯးꨁꨣꨳ
မြꨀ္ꨲꨀူꨲသြꨯꨳလꨰင္ တꨣꨳꨀုင္ꨳ ꨀုင္းထꨱပ္ꨳ မိူင္းထꨯး 0920969709

ၵိုၵ်းပႃးၶႅပ်းၶိူင်ႈ Softwares, Background Style, Photoshop Brush, 
လႄႈ ငဝ်းတူင်ႉဢၼ် ပူင်သွၼ်ၼေပၼ်

ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၽူႈၸိူဝ်းပၼ်ႁႅင်းပပ်ႉယႂ်ႇၼမ်သေ  
 ၸဝ်ႈသေႃးၽိတ-တႆးႁူိင်း (လႃႈသဵဝ်ႈ

Post a Comment

0 Comments