menu

header ads

ႁၢင်ႈၶိူင်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ (graphic design)

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈၶႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ေတပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်တႃႇ
ႁၢင်ႈၶိူင်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ (graphic design) ၼၼ်ႉ လႆႈၸၼ်ဢဝ်ႁၢင်ႈမွၵ်ႇၵွၼ် ၸွမ်ပိဝ်တႆး ၼႆႉေသ
မႃးပိုၼ်ႄၽၽၢၵ်ႇတွၼႈ်ပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းသူင်ၸႂ်ၽၢႆႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈယူႇေဢႃႈႉႉ။
ၸၼ်ဢဝ်တီႈလိင်ႉတႂ်ႈႉႉ download PNG file as bellow link: 
--------------------------------------------------------
Post a Comment

0 Comments