menu

header ads

ႁူမ်ႈဝိၼ်းတူဝ်း ၸဵတ်း၊ ပႅတ်ႇ၊ သိပ်း Collection: Window 7, 8.1, 10 (44 in) x64 bit 9GB - 2017

မႂ်ႇသုင် မိူဝ်ႈၼႆႉလႆႈလိင်ႉႁူမ်ႈဝိၼ်းတူဝ်းၸဵတ်း၊ ပႅတ်ႇ၊ သိပ်းမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းသူင်ၸႂ်ၽၢႆႇၶွမ်းယူႇယဝ်ႉ၊ သင်သူင်ၸႂ်ၼႆၶဝ်ႈၸၼ်ႁႃဢဝ်တီႈလိင်ႉတႂ်ႈ-

Post a Comment

0 Comments