menu

header ads

ႁၢင်ႈတဵၼ်း Candle png file

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ လႆႈဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈတဵၼ်းမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်
ပိူဝ်ႈတႃႇၽွင်းမိူဝ်ႈလူဝ်ႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈသၢႆလႅင်းတႅၼ်းၼႆယဝ်ႉ၊ ဝူၼ်ႉဝႃႈတေပဵၼ်တၢင်း
ၵမ်ႉထႅမ်ၵမ်ႈၽွင်ႈပုၼ်ႈႁၢင်ႈၶိူင်ႈဢိတ်းဢွတ်းၼႆယူႇ။ သင်သူင်ၸႂ်ၸၼ်ဢဝ်လႆႈ png file မၼ်း
တၢင်းတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယူႇ။

Post a Comment

0 Comments