menu

header ads

ဝႅပ်ႉ-တႆးႁူိင်း-သူင်သိူဝ်းဝၼ်းပွႆးဢွၵ်ႇဝႃႇႉႉ

သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၶႂ်ႈဢဝ်ထုၵ်ႈပဵၼ်ပၢႆႉ(ဝီႇၼၢႆး)For graphic design ၸိုင် ၸၼ်ဢဝ် 
jpg file with the best resolution တီႈလိင်ႉတႂ်ႈၶႃႈႉႉႉ

Post a Comment

0 Comments