menu

header ads

တၢင်းႁူႉပိုၼ်ႉထၢၼ်ၶွမ်း Basic Computer Knowledge

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈဢဝ်တၢင်းႁူႉႁၼ် လွင်ႈ (IT) ၶွမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈေသ မႃးပိုၼ်ႄၽၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇႄလႈ သင်သူင်ၸႂ်ၼႆ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၸွမ်းၵၼ်ၼႂ်းငဝ်းတူင်ႉၼႆႉၶႃႈေၼႃႈႉႉႉ
------------------------------

Post a Comment

0 Comments