menu

header ads

တၢင်းႁူႉပိုၼ်ႉထၢၼ်ဢၢႆႇထီႇၶွမ်း Basic Computer IT Knowledge ၵၢပ်ႈပၢၼ်ၸၢၵ်ႈၶွမ်း Modern of Computer IT

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉေၵႃႈ လႆႈဢဝ်တၢင်းႁူႉႁၼ် လွင်ႈ တၢင်းႁူႉပိုၼ်ႉထၢၼ်ဢၢႆႇထီႇၶွမ်း Basic Computer IT Knowledge ၵၢပ်ႈပၢၼ်ၸၢၵ်ႈၶွမ်း Modern of Computer IT ေသ မႃးပိုၼ်ႄၽၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇႄလႈ သင်သူင်ၸႂ်ၼႆ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၸွမ်းၵၼ်ၼႂ်းငဝ်းတူင်ႉၼႆႉၶႃႈေၼႃႈႉႉႉႉ .


Post a Comment

0 Comments