menu

header ads

ၾွၼ်ႉႄလႈလွၵ်းမိုဝ်း ေၸႃႇၵျီႇ+ယူႇၼီႇၵူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ တႃႇၶွမ်း ဝိၼ်းတူဝ်း/မႅၵ်ႉ All Fonts & Keyboard Zawgyi+Unicode Tai/Burma For window/Mac Collection

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ပီႈၼွင်ႉၽူႈသူင်ၸႂ်ၶွမ်းႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈမူိဝ်ႈၼႆႉ 
လႆႈၵဵပ်းႁွမ် ၾွၼ်ႉႄလႈလွၵ်းမိုဝ်း ေၸႃႇၵျီႇ+ယူႇၼီႇၵူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ တႃႇၶွမ်း ဝိၼ်းတူဝ်း/မႅၵ်ႉ  
All Fonts & Keyboard Zawgyi+Unicode Tai/Burma For window/Mac Collection
မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ယူႇေဢႃႈ၊ သင်သူင်ၸႂ်ၼႆ ၶဝ်ႈၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈႉႉႉႉ
For Window
For Mac

Post a Comment

0 Comments